สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด
โทร : 0-2142-3024-7 , 0-2142-2036-7 โทรสาร : 0-2143-9799

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบแข่งขัน

3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบหรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่   11 มีนาคม - 31 มีนาคม 2559  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่  https://ago.job.thai.com

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ตั้งแต่วันที่  11 มีนาคม - 1 เมษายน 2559  ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยผู้สมัครนำเอกสาร
"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร

คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ  300  บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท  และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  จะไม่จ่ายคืนให้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 22 เมษายน 2559  ทางเว็บไซต์     http://www.ago.go.th/  หรือ https://ago.job.thai.com/ "รับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน"

7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริง ได้ตั้งแต่วันที่  11 เมษายน 2559  ที่เว็บไซต์   http://www.ago.go.th/  หรือ https://ago.job.thai.com/

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด  โทร : 0-2142-3024-7 , 0-2142-2036-7  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่  http://203.21.42.34/acc/index.html

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น